معرفی هیئت مدیره

بهزاد مهدی پور

 رئیس هیئت مدیره

تاریخ تولد :     ۱۳۳۸

مدرک تحصیلی :  لیسانس مهندسی راه و ساختمان

محمد حسین یاری

 مدیرعامل
 
تاریخ تولد :     1351

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 

مهدی مهدیپور

نایب رئیس هیئت مدیره

تاریخ تولد: 1353

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی مکانیک